Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2017

1. Weizhi Qi#, Tian Jin#, Jian Rong, Huabei Jiang, Lei Xi*"Inverted multiscale optical resolution photoacoustic microscopy" Journal of Biophotonics, 2017, 1-6 (DOI 10.1002/jbio.201600246).[pdf]


2. Qian Chen, Tian Jin, Weizhi Qi, Xianming Mo, Lei Xi*"Label-free photoacoustic imaging of the carido-cerebrovascular development in the embryonic zebrafish" Biomedical Optics Express, 2017,8:2359-2367.[pdf]


3. Shirui Yang, Wei Qin, Heng Guo, Tian Jin, Na Huang, Ming He, Lei Xi*"Design and evaluation of a compound acoustic lens for photoacoustic computed tomography" Biomedical Optics Express, 2017 8:2756-2765. [pdf]


4. Lei Xi*, Tian Jin, Junli Zhou, Paul Carney, Huabei Jiang "Hybrid photoacoustic and electrophysiological recording of neurovascular communications in freely-moving rats" Neuroimage, 161:232-240, 2017. [pdf]


5. Heng Guo, Weizhi Qi, Ming He, Jian Rong, Lei Xi* "Co-registered photoacoustic and ultrasound imaging for tongue cancer detection" Journal of Innovative Optical Health Science, 11, 1850008, 2017 [pdf]


6. Na Huang, Ming He, Haosheng Shi, Yuan Zhao, Man Lu, Xianbing Zou, Lei Yao, Huabei Jiang, and Lei Xi* "Curved-array-based Multispectral Photoacoustic Imaging of Human Finger Joints" IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017, In press [pdf]


7. Tian Jin, Heng Guo, Huabei Jiang, Bowen Ke and Lei Xi* "Portable optical resolution photoacoustic microscopy (pORPAM) for human oral imaging " Optics Letters, 2017, In press


8. Heng Guo, Chaolong Song, Huikai Xie and Lei Xi* "Photoacoustic endomicroscopy (PAEM) based on a MEMS scanning mirror " Optics Letters, 2017, In press