Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

新闻详情

2019

51. Chen Shao, Fan Xiao, Heng Guo, Jiantao Yu, Dong Jin, Changfeng Wu, Lei Xi*, Lei Lei Tian*,"Utilizing polymer micelle to control dye J-aggregation and enhance its theranostic capability" , iScience, Vol. 22 | 20 December 2019 | 229-239.[pdf]


50. Gongyuan Liu, Jiawei Zhu, Heng Guo, Aihui Sun, Peng Chen*, Lei Xi*, Wei Huang, XuejiaoSong*, and Xiaochen Dong*, "Mo2C-Derived Polyoxometalate for NIR-II Photoacoustic Imaging-Guided Chemodynamic/Photothermal Synergistic Therapy", Angew. Chem. Int. Ed., Vol. 58 Iss. 51 | 11 October 2019 | 18641-18646.[pdf]


49. Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*,"Quantitative Investigation of Vascular Response to Mesenteric Venous Thrombosis using Large-field-of-view Photoacoustic Microscopy", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 12 | 07 August 2019 | e201900198.[pdf]


48. Heng Guo, Qin Wang, Weizhi Qi, Xun Sun, Bowen Ke*, Lei Xi*,"Assessing the development and treatment of rheumatoid arthritis using multiparametric photoacoustic and ultrasound imaging", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 11 | 28 June 2019 | e201900127.[pdf]


47. Qian Chen, Huikai Xie, Lei Xi*,"Wearable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 8 | 15 April 2019 | e201900066.[pdf]


46. Fei Liu#,Tian Jin#, Ruopeng Yan,Tingting Li, Biao Hu, Lei Yao, Tianye Huang, Chaolong Song*, Lei Xi*, "An opto-acousto-fluidic microscopic system with a high spatiotemporal resolution for microfluidic applications", Optics Express, Vol. 27, No. 2 | 21 Jan 2019 | , 1425-1432. [pdf]


45. Haobin Chen, Fang Wang, Mingyi Liu, Mengdan Qian, Xiaoju Men, ChuanfeiYao, Lei Xi, Weiping Qin,Guanshi Qin*, Changfeng Wu*, "Near-Infrared Broadband Polymer-Dot Modulator with High Optical Nonlinearity for Ultrafast Pulsed Lasers", Laser&Photonics Review, Vol. 13 Iss. 2 | 02 January 2019 | 1800326.[pdf]