Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2020

6. Zhijun Zhang, Wenhan Xu, Miaomiao Kang, Haifei Wen, Heng Guo, Pengfei Zhang, Lei Xi, Kai Li, Lei Wang, Dong Wang* and Ben Zhong Tang*, "An All-Round Athlete on the Track of Phototheranostics: Subtly Regulating the Balance between Radiative and Nonradiative Decays for Multimodal Imaging-Guided Synergistic Therapy", Advance Materials, 2020, 2003210.[pdf]


5. Wenhan Xu, Zhijun Zhang, Miaomiao Kang, Heng Guo, Youmei Li, Haifei Wen, Michelle M. S. Lee, Zhaoyu Wang, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Kai Li, Lei Xi*, Sijie Chen, Dong Wang*, and Ben Zhong Tang*, "Making the Best Use of Excited-State Energy: Multimodality Theranostic Systems Based on Second Near-Infrared (NIR-II) Aggregation-Induced Emission Luminogens (AIEgens)", ACS Materials Letters, 2020, 2, | 20 July 2020 | 1033-1040.[pdf]


4.Yanan Gao, Zhihua Li, Yin Hong, Tingting Li, Xiaoyan Hu, Luyao Sun,Zhengchang Chen, Zijian Chen, Zhiheng Luo, Xin Wang, Jian Kong, Guanglei Li,Hsing-Lin Wang, Hwa Liang Leo, Hanry Yu, LeiXi, Qiongyu Guo*, "Decellularized liver as a translucent ex vivo model for vascular embolization evaluation", Biomaterials, Vol. 240, | 10 January 2020 | 119855. [pdf]


2019

3. Chen Shao, Fan Xiao, Heng Guo, Jiantao Yu, Dong Jin, Changfeng Wu, Lei Xi*, Lei Lei Tian*,"Utilizing polymer micelle to control dye J-aggregation and enhance its theranostic capability" , iScience, Vol. 22 | 20 December 2019 | 229-239.[pdf]


2. Gongyuan Liu, Jiawei Zhu, Heng Guo, Aihui Sun, Peng Chen*, Lei Xi*, Wei Huang, XuejiaoSong*, and Xiaochen Dong*, "Mo2C-Derived Polyoxometalate for NIR-II Photoacoustic Imaging-Guided Chemodynamic/Photothermal Synergistic Therapy", Angew. Chem. Int. Ed., Vol. 58 Iss. 51 | 11 October 2019 | 18641-18646.[pdf]


1. Haobin Chen, Fang Wang, Mingyi Liu, Mengdan Qian, Xiaoju Men, ChuanfeiYao, Lei Xi, Weiping Qin,Guanshi Qin*, Changfeng Wu*, "Near-Infrared Broadband Polymer-Dot Modulator with High Optical Nonlinearity for Ultrafast Pulsed Lasers", Laser&Photonics Review, Vol. 13 Iss. 2 | 02 January 2019 | 1800326.[pdf]