Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2021

7. Yingdong Luo, Jinwu Yang, Xinqi Zheng, Jianjun Wang, Xin Tu, Zhizhao Che, Jiakun Fang, Lei Xi, Nam-Trung Nguyen and Chaolong Song, "Three-dimensional visualization and analysis of flowing droplets in microchannels using real-time quantitative phase microscopy",   Lab Chip, 2021, 21, 75-82.[pdf]

2020

6. Zhijun Zhang, Wenhan Xu, Miaomiao Kang, Haifei Wen, Heng Guo, Pengfei Zhang, Lei Xi, Kai Li, Lei Wang, Dong Wang* and Ben Zhong Tang*, "An All-Round Athlete on the Track of Phototheranostics: Subtly Regulating the Balance between Radiative and Nonradiative Decays for Multimodal Imaging-Guided Synergistic Therapy", Advance Materials, 2020, 2003210.[pdf]


5. Wenhan Xu, Zhijun Zhang, Miaomiao Kang, Heng Guo, Youmei Li, Haifei Wen, Michelle M. S. Lee, Zhaoyu Wang, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Kai Li, Lei Xi*, Sijie Chen, Dong Wang*, and Ben Zhong Tang*, "Making the Best Use of Excited-State Energy: Multimodality Theranostic Systems Based on Second Near-Infrared (NIR-II) Aggregation-Induced Emission Luminogens (AIEgens)", ACS Materials Letters, 2020, 2, | 20 July 2020 | 1033-1040.[pdf]


4.Yanan Gao, Zhihua Li, Yin Hong, Tingting Li, Xiaoyan Hu, Luyao Sun,Zhengchang Chen, Zijian Chen, Zhiheng Luo, Xin Wang, Jian Kong, Guanglei Li,Hsing-Lin Wang, Hwa Liang Leo, Hanry Yu, LeiXi, Qiongyu Guo*, "Decellularized liver as a translucent ex vivo model for vascular embolization evaluation", Biomaterials, Vol. 240, | 10 January 2020 | 119855. [pdf]


2019

3. Chen Shao, Fan Xiao, Heng Guo, Jiantao Yu, Dong Jin, Changfeng Wu, Lei Xi*, Lei Lei Tian*,"Utilizing polymer micelle to control dye J-aggregation and enhance its theranostic capability" , iScience, Vol. 22 | 20 December 2019 | 229-239.[pdf]


2. Gongyuan Liu, Jiawei Zhu, Heng Guo, Aihui Sun, Peng Chen*, Lei Xi*, Wei Huang, XuejiaoSong*, and Xiaochen Dong*, "Mo2C-Derived Polyoxometalate for NIR-II Photoacoustic Imaging-Guided Chemodynamic/Photothermal Synergistic Therapy", Angew. Chem. Int. Ed., Vol. 58 Iss. 51 | 11 October 2019 | 18641-18646.[pdf]


1. Haobin Chen, Fang Wang, Mingyi Liu, Mengdan Qian, Xiaoju Men, ChuanfeiYao, Lei Xi, Weiping Qin,Guanshi Qin*, Changfeng Wu*, "Near-Infrared Broadband Polymer-Dot Modulator with High Optical Nonlinearity for Ultrafast Pulsed Lasers", Laser&Photonics Review, Vol. 13 Iss. 2 | 02 January 2019 | 1800326.[pdf]