Multi-Functional Optical Imaging Lab (MFOIL)
Southern University of Science and Technology

Tian Jin


Ph.D. Student


Education Background


M.S.: University of Electronic Science and Technology of China


B.S. : University of Electronic Science and Technology of China


Representative Publications


1. Tian Jin#, Weizhi Qi#, Xiao Liang, Heng Guo, Quanying Liu*, Lei Xi*, "Photoacoustic imaging of brain functions: wide filed-of-view functional imaging with high spatiotemporal resolution", Laser & Photonics Reviews, First published:17 Dec 2021, Vol. 16, Issue 2 | 2022|.
2. Tian Jin, Chen Zhang, Fei Liu, Xingxing Chen, Guangru Liang, Fei Ren, Suzi Liang, Chaolong Song, Jianbing Shi, Weibao Qiu, Xingyu Jiang, Kai Li, Lei Xi*, "On-Chip multicolor photoacoustic imaging flow cytometry", Analytical Chemistry, Vol. 93, Issue 23 | 15 June 2021| , 8134-8142.
3. Tian Jin, Heng Guo, Huabei Jiang, Bowen Ke, Lei Xi*, "Portable optical resolution photoacoustic microscopy (pORPAM) for human oral imaging", Optics Letters, Vol. 42 Iss. 21 | 25 October 2017 | 4434-4437.
4. Tian Jin, Heng Guo, Lei Yao, Huikai Xie, Huabei Jiang* and Lei Xi*, "Portable Optical-Resolution Photoacoustic Microscopy for Volumetric Imaging of Multiscale Organisms", Journal of Biophotonics, Vol. 11 Iss. 4 | 24 October 2017 | e201700250.