Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2020

55. Aihui Sun, Heng Guo, Qi Gan, Lei Yang, Qiang Liu, Lei Xi*, "Evaluation of visible NIR-I and NIR-II light penetration for photoacoustic imaging in rat organs", Optics Express, In press, 2020.


54. Yanan Gao, Zhihua Li, Yin Hong, Tingting Li, Xiaoyan Hu, Luyao Sun, Zhengchang Chen, Zijian Chen, Zhiheng Luo, Xin Wang, Jian Kong, Guanglei Li, Hsing-Lin Wang, Hwa Liang Leo, Hanry Yu, Lei Xi, Qiongyu Guo, "Decellularized liver as a translucent ex vivo model for vascular embolization evaluation" Biomaterials, Volume 240, May 2020, 119855. [pdf]


53. Xiao Liang, Heng Guo, Qiang Liu, Yubin Gong, Lei Xi*, "Thermoacoustic Endoscopy" Applied Physics Letters, 116, 013702 (2020).[pdf]


2019

52. Chen Shao, Fan Xiao, Heng Guo, Jiantao Yu, Dong Jin, Changfeng Wu, Lei Xi*, Lei Lei Tian*"Utilizing polymer micelle to control dye J-aggregation and enhance its theranostic capability" iScience, Volume 22, 20 December 2019, Pages 229-239.


51. Gongyuan Liu, Jiawei Zhu, Heng Guo, Aihui Sun, Peng Chen*, Lei Xi*, Wei Huang, Xuejiao Song*, and Xiaochen Dong* "

Mo2C-Derived Polyoxometalate for NIR-II Photoacoustic Imaging-Guided Chemodynamic/Photothermal Synergistic Therapy " Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201910815, 2019.[pdf]


50. Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*"Quantitative Investigation of Vascular Response to Mesenteric Venous Thrombosis using Large-field-of-view Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900198, 2019.[pdf]


49. Heng Guo, Qin Wang, Weizhi Qi, Xun Sun, Bowen Ke, Lei Xi*"Assessing the development and treatment of rheumatoid arthritis using multiparametric photoacoustic and ultrasound imaging" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900127, 2019.[pdf]


48. Qian Chen, Huikai Xie, Lei Xi* "Wearable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics .Volume 12, Issue 8.[pdf]


47. Haobin Chen, Fang Wang, Mingyi Liu, Mengdan Qian, Xiaoju Men, Chuanfei Yao, Lei Xi, Weiping Qin, Guanshi Qin, Changfeng Wu "Near‐Infrared Broadband Polymer‐Dot Modulator with High Optical Nonlinearity for Ultrafast Pulsed Lasers" Laser&Photonics Review, Vol. 13, Issue. 2 | 2019 | 1800326.[pdf]


46. Fei Liu#, Tian Jin#, Ruopeng Yan, Tingting Li, Biao Hu, Lei Yao, Tianye Huang, Chaolong Song, Lei Xi* "An opto-acousto-fluidic microscopic system with a high spatiotemporal resolution for microfluidic applications" Optics Express, Vol. 27, No. 2 | 21 Jan 2019 | , 1425-1432. [pdf]

2018

45. Na Huang, Ming He, Haosheng Shi, Yuan Zhao, Man Lu, Xianbing Zou, Lei Yao, Huabei Jiang, and Lei Xi* "Curved-array based Multispectral Photoacoustic Imaging of Human Finger Joints" IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2018,   Vol. 65, Issue. 7,1452-1459. [pdf]


44. Qian Chen#, Heng Guo#, Weizhi Qi, Qi Gan, Lei Yang, Bowen Ke, Xingxing Chen, Tian Jin, Lei Xi*"Assessing Hemorrhagic Shock:Feasibility of Using an Ultracompact Photoacoustic Microscope" Journal of Biophotonics, e201800348,2018. DOI: 10.1002/jbio.201800348. [pdf]


43. Weizhi Qi#, Qian Chen#, Heng Guo, Huikai Xie, Lei Xi* "Miniaturized optical resolution photoacoustic microscope based on a microelectromechanical system scanning mirror" Micromachines. VOL. 9,Iss. 6, 288, 2018 [pdf]


42. Heng Guo, Qian Chen, Weizhi Qi, Xingxing Chen, Lei Xi* "In vivo study of rat cortical hemodynamics using a stereotaxic-apparatus-compatible photoacoustic microscope" Journal of Biophotonics, Vol. 11,Iss. 9,| 19 April 2018 |. [p‍df]


41. Wei Qin, Qian Chen, Lei Xi* "A handheld microscope integrating photoacoustic microscopy and optical coherence tomography" Biomedical Optics Express, Vol. 9, No. 5 | 1 May 2018 |, 2205-2213. [p‍df]


40. Chaolong Song#, Tian Jin#, Ruopeng Yan, Weizhi Qi, Tianye Huang, Huafeng Ding, Say Hwa Tan, Nam-Trung Nguyen, and   Lei Xi* "Opto-acousto-fluidics microscopy for three-dimensional label-free detection of droplets and cells in microchannels" Lab on a Chip, Vol. 18,No .9, | 07 May 2018 |.1292-1297.   [pdf]. Selected as Inside Front Cover article.


39. Qian Chen, Heng Guo, Tian Jin, Weizhi Qi, Huikai Xie, Lei Xi* "Ultracompact high-resolution photoacoustic microscopy" Optics Letters, Vol. 43, No. 7 | 1 April 2018,1615-1618. [pdf]. Editor‘s Pick


38. Wei Qin,# Tian Jin,# Heng Guo, Lei Xi* "Large-field-of-view optical resolution photoacoustic microscopy" Optics Express, Vol. 26, No. 4 | 19 Feb 2018 |, 4271-4278. [pdf].


37. Weizhi Qi, Lei Yao, Yunchao Jiang, Na Huang, Heng Guo, Jian Rong, Hui Feng, Wanneng Yang, Lei Xi* "Quantitative photoacoustic imaging of chlorophyll using a GPU-accelerated finited element method" Communications in Computational Physics, 2018, In press.


36. Tian Jin, Heng Guo, Lei Yao, Huikai Xie, Huabei Jiang and Lei Xi*"Portable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy (pORPAM) for Volumetric Imaging of Multiscale Organisms" Journal of Biophotonics, Vol. 11,Iss. 4,2018 [pdf]
2017

35. Wei Qin, Weizhi Qi, Tian Jin, Heng Guo and Lei Xi* "In vivo oral imaging with integrated portable photoacoustic microscopy and optical coherence tomography" Applied Physics Letters, Vol. 111 Iss. 26, 263704, 2017. [pdf].


34. Heng Guo, Chaolong Song, Huikai Xie and Lei Xi* "Photoacoustic endomicroscopy (PAEM) based on a MEMS scanning mirror " Optics Letters, Vol. 42, No. 22, 4615-4618, 2017. [pdf]


33. Tian Jin, Heng Guo, Huabei Jiang, Bowen Ke and Lei Xi* "Portable optical resolution photoacoustic microscopy (pORPAM) for human oral imaging " Optics Letters, Vol. 42, No. 21, 4434-4437, 2017, [pdf] Editor‘s Pickup


32. Heng Guo#, Weizhi Qi#, Ming He, Jian Rong, Lei Xi* "Co-registered photoacoustic and ultrasound imaging for tongue cancer detection" Journal of Innovative Optical Health Science. Vol. 11, No. 2 (2017) 1850008 (8 pages),   [pdf]


31. Lei Xi*, Tian Jin, Junli Zhou, Paul Carney, Huabei Jiang "Hybrid photoacoustic and electrophysiological recording of neurovascular communications in freely-moving rats" Neuroimage, VOL. 161,232-240, 1 November 2017. [pdf]


30. Shirui Yang#, Wei Qin#, Heng Guo, Tian Jin, Na Huang, Ming He, Lei Xi*"Design and evaluation of a compound acoustic lens for photoacoustic computed tomography" Biomedical Optics Express, Vol. 8, No. 5 | 1 May 2017 | 2756-2765. [pdf]


29. Qian Chen, Tian Jin, Weizhi Qi, Xianming Mo, Lei Xi*"Label-free photoacoustic imaging of the carido-cerebrovascular development in the embryonic zebrafish" Biomedical Optics Express, Vol. 8, No. 4 | 1 Apr 2017 | 2359-2367. [pdf]


28. Weizhi Qi#, Tian Jin#, Jian Rong, Huabei Jiang, Lei Xi*"Inverted multiscale optical resolution photoacoustic microscopy" Journal of Biophotonics,Vol.10, Iss.12, 2017, 1580-1585.[pdf]


2016

27. Na Huang#, Heng Guo#, Weizhi Qi#, Zhiwei Zhang, Jian Rong, Zhen Yuan, Wei Ge, Huabei Jiang, Lei Xi* "Whole-body multispectral photoacoustic imaging of adult zebrafish" Biomedical Optics Express, Vol. 7, No. 9 | 1 Sep 2016 |, 3543-3550.[pdf]


26. Lei Xi, Huabei Jiang"Image-guided surgery using multimodality strategy and molecular probes" WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology. Vol 8, Iss 1,2016, 46-60.[pdf]


25. Lei Xi*, Huabei Jiang “Integrated photoacoustic and diffuseoptical tomography system for imaging of human finger joints in vivo " Journal of Biophotonics, 2016, VOL 9 ISS 3, 213-217.[pdf]


2015

24. Xiaoqi Li, Coy D. Heldermon, Lei Yao, Lei Xi, Huabei Jiang " High resolution functional photoacoustic tomography of breast cancer "Medical Physics, 2015,VOL 42,Iss 9 ,5321-5328.[pdf]


23. Lei Xi*, Huabei Jiang"High resolution three-dimensional photoacoustic imaging of human fingerjoints in vivo" Applied Physics Letters, 2015, Vol 107, Iss 6, 063701.[pdf]


22. Xianjin Dai#, Lei Xi#, Can Duan, Hao Yang, Huikai Xie, Huabei Jiang "Miniature probe integrating optical-resolution photoacousticmicroscopy, optical coherence tomography, and ultrasound imaging:proof-of-concept" Optics Letters,Vol. 40, No. 12 / June 15 2015 /, 2921-2924.[pdf]


21. Jianbo Tang, Lei Xi, Junli Zhou, Hua Huang, Tao Zhang, Paul Carney, Huabei Jiang"Noninvasive high-speed photoacoustic tomography of cerebral hemodynamicsin awake-moving rats" Journal of Cerebral Blood Flow Metabolism, Vol 35,Issue 8, June 17, 2015,1224-1232.[pdf]


2014

20. Lei Yao#, Lei Xi#, Huabei Jiang "Photoacoustic computed microscopy," Scientific Reports, 2014, 4,4960.[pdf]


19. Lei Xi, Chaolong Song and Huabei Jiang "Confocal photoacoustic microscopy using a single multifunctional lens," Optics Letters,/ Vol. 39, No. 11 / June 1, 2014, 3328-3331.[pdf]


18. Lei Xi, Minati Satpathy, Qing Zhao, Weiping Qian, Lily Yang, Huabei Jiang"HER-2/Neu targeted delivery of a nanoprobe enables dual photoacoustic and fluorescence tomography of ovarian cancer," Nanomedicine: Nanotechnology,Biology and Medicine, Vol 10, Issue 3, April 2014, 669-677.[pdf]


17. Lei Xi, Guangyin Zhou, Ning Gao, Lily Yang, David Gonzalo, Steven Hughes and Huabei Jiang "Photoacoustic and fluorescence image-guided surgery using multifunctional targeted nanoprobe," Annals of Surgical Oncology, , Vol 21, Issue 5, 1602-1609.[pdf]


16. Lei Xi, Stephen Grobmyer, Guangyin Zhou, Weiping Qian, Lily Yang, Huabei Jiang"Molecular photoacoustic tomography of breast cancer using receptortargeted magnetic iron oxide as contrast agents," Journal of Biophotonics, 2014, 7(6), 401-409.[pdf]


15. Zhen Yuan, Xiaoqi Li, Lei Xi "Listening to light scattering in turbid media:Quantitative optical scattering imaging using photoacoustic measurements withone-wavelength illumination" Journal of Optics, 2014, 16(6), 065301.[pdf]


14. Zhijun Chen, Qing Ruan, Song Han, Lei Xi, Brian Law, Wen G. Jiang, Hubei Jiang, David Ostrov, Jun Cai "Discovery of structure-based small molecular inhibitor of αB-crystallin againstbasal-like/triple negative breast cancer development in vitro and in vivo," Breast Cancer Research and Treatment, , Volume 145, Issue 1, 45-49. [pdf]


2013

13.Chaolong Song, Lei Xi, Huabei Jiang"Acoustic lens with variable focal length for photoacoustic microscopy ,"Journal of Applied Physics, 2013, 114(19):061209.[pdf]


12. Chaolong Song#, Lei Xi#, Huabei Jiang "Liquid acoustic lens for photoacoustic tomography," Optics Letters, Vol. 38, No. 15 / August 1, 2013, 2930-2933. [pdf]


11. Lei Xi, Can Duan, Huikai Xie, Huabei Jiang "Miniature probe combining optical-resolution photoacoustic microscopy (ORPAM) and optical coherence tomography (OCT) for in vivo microcirculation study" Applied Optics. Vol. 52, No. 9 / 20 March 2013,1928-1931.[pdf]


10. Hao Yang, Lei Xi, Sean Samuelson, Huikai Xie, Lily Yang, Huabei Jiang"Handheld miniature probe integrating diffuse optical tomography withphotoacoustic imaging through a MEMS scanning mirror," Biomed. Opt. Express.1 March 2013 / Vol. 4, No. 3 / , 427-432.[pdf]


2012

9. Lei Xi, Xiaoqi Li, Huabei Jiang "Variable-thickness multilayered polyvinylidene fluoride transducer with improved sensitivity and bandwidth for photoacousticimaging" Applied Physics Letters, 2012,VOL 101 Issue 17,173702.[pdf]


8. Qiang Ruan#, Lei Xi#, Sanford Boye, William W Hauswirth, Song Han,Zhijuan Chen, Michael E Boulton, Brain K Law, Wen G Jiang, Huabei Jiang, JunCai "Development of anti-angiogenic therapeutic model by combiningscAAV2-delivered siRNAs and noninvasive photoacoustic imaging of tumor vasculature development," Cancer Letters, 2013, 332(1), 120-129.[pdf]


7. Lei Xi, Lei Zhou, Huabei Jiang "C-scan photoacoustic microscopy for in vivoimaging of Drosophila pupae," Applied Physics Letter, 2012, 101(1)013702.[pdf]


6. Lei Xi, Stephen R. Grobmyer, Lei Wu, Ruimin Chen, Guangyin Zhou,Luke G. Gutwein, Jingjing Sun, Wenjun Liao, Qifa Zhou, Huikai Xie, and Huabei Jiang "Evaluation of breast tumor margins in vivo with intraoperative photoacoustic imaging," Optics Express.9 April 2012 / Vol. 20, No. 8, 8726-8731.[pdf]


5. Lei Xi, Xiaoqi Li, Huabei Jiang "Design and evaluation of a hybrid photoacoustic tomography and diffuse optical tomography system for breast cancerdetection," Medical Physics, 2012, VOL39   Issue 5, 2584.[pdf]


4. Bin He, Lei Xi, Huikai Xie, Lily Yang, Huabei Jiang "Microelectromechanical systems scanning-mirror-based handheld probefor fluorescence molecular tomography" Applied Optics.Vol. 51, No. 20 / 10 July 2012, 4678-4683.[pdf]


Before 2012

3. Xiaoqi Li, Lei Xi, Ruixin Jiang, Lei Yao, and Huabei Jiang, "Integrated diffuse optical tomography and photoacoustic tomography: phantom validations," Biomedical Optics Express, 2011,2(8), 2348-2353.[pdf]


2. Lei Xi, Jingjing Sun, Yiping Zhu, Lei Wu, Huikai Xie, and Huabei Jiang "Photoacoustic imaging based on MEMS mirror scanning," Biomedical Optics Express, 2010, 1(5), 1278-1283.[pdf]


1. Kun Bi, Xiaochun Xu, Lei Xi,Shaoqun Zeng, and Qingming Luo, "A DR-WFOI fusion system for the real-timemolecular imaging in vivo," Chinese Optics Letters, 2008, 6(12), 893-895.[pdf]