Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2019

50. Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*"Quantitative Investigation of Vascular Response to Mesenteric Venous Thrombosis using Large-field-of-view Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics . In Press, 2019.


49. Heng Guo, Qin Wang, Weizhi Qi, Xun Sun, Bowen Ke, Lei Xi*"Assessing the development and treatment of rheumatoid arthritis using multiparametric photoacoustic and ultrasound imaging" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900127, 2019.


48. Qian Chen, Huikai Xie, Lei Xi* "Wearable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics . First published: 15 April 2019.[pdf]


47. Haobin Chen, Fang Wang, Mingyi Liu, Mengdan Qian, Xiaoju Men, Chuanfei Yao, Lei Xi, Weiping Qin, Guanshi Qin, Changfeng Wu "Near‐Infrared Broadband Polymer‐Dot Modulator with High Optical Nonlinearity for Ultrafast Pulsed Lasers" Laser&Photonics Review, Vol. 13, Issue. 2 | 2019 | 1800326.[pdf]


46. Fei Liu#, Tian Jin#, Ruopeng Yan, Tingting Li, Biao Hu, Lei Yao, Tianye Huang, Chaolong Song, Lei Xi* "An opto-acousto-fluidic microscopic system with a high spatiotemporal resolution for microfluidic applications" Optics Express, Vol. 27, No. 2 | 21 Jan 2019 | , 1425-1432. [pdf]


2018

45. Na Huang, Ming He, Haosheng Shi, Yuan Zhao, Man Lu, Xianbing Zou, Lei Yao, Huabei Jiang, and Lei Xi* "Curved-array based Multispectral Photoacoustic Imaging of Human Finger Joints" IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2018,  Vol. 65, Issue. 7,1452-1459. [pdf]


44. Qian Chen#, Heng Guo#, Weizhi Qi, Qi Gan, Lei Yang, Bowen Ke, Xingxing Chen, Tian Jin, Lei Xi*"Assessing Hemorrhagic Shock:Feasibility of Using an Ultracompact Photoacoustic Microscope" Journal of Biophotonics, e201800348,2018. DOI: 10.1002/jbio.201800348. [pdf]


43. Weizhi Qi#, Qian Chen#, Heng Guo, Huikai Xie, Lei Xi* "Miniaturized optical resolution photoacoustic microscope based on a microelectromechanical system scanning mirror" Micromachines. VOL. 9,Iss. 6, 288, 2018 [pdf]


42. Heng Guo, Qian Chen, Weizhi Qi, Xingxing Chen, Lei Xi* "In vivo study of rat cortical hemodynamics using a stereotaxic-apparatus-compatible photoacoustic microscope" Journal of Biophotonics, Vol. 11,Iss. 9,| 19 April 2018 |. [p‍df]


41. Wei Qin, Qian Chen, Lei Xi* "A handheld microscope integrating photoacoustic microscopy and optical coherence tomography" Biomedical Optics Express, Vol. 9, No. 5 | 1 May 2018 |, 2205-2213. [p‍df]


40. Chaolong Song#, Tian Jin#, Ruopeng Yan, Weizhi Qi, Tianye Huang, Huafeng Ding, Say Hwa Tan, Nam-Trung Nguyen, and  Lei Xi* "Opto-acousto-fluidics microscopy for three-dimensional label-free detection of droplets and cells in microchannels" Lab on a Chip, Vol. 18,No .9, | 07 May 2018 |.1292-1297.  [pdf]. Selected as Inside Front Cover article.


39. Qian Chen, Heng Guo, Tian Jin, Weizhi Qi, Huikai Xie, Lei Xi* "Ultracompact high-resolution photoacoustic microscopy" Optics Letters, Vol. 43, No. 7 | 1 April 2018,1615-1618. [pdf]. Editor‘s Pick


38. Wei Qin,# Tian Jin,# Heng Guo, Lei Xi* "Large-field-of-view optical resolution photoacoustic microscopy" Optics Express, Vol. 26, No. 4 | 19 Feb 2018 |, 4271-4278. [pdf].


37. Weizhi Qi, Lei Yao, Yunchao Jiang, Na Huang, Heng Guo, Jian Rong, Hui Feng, Wanneng Yang, Lei Xi* "Quantitative photoacoustic imaging of chlorophyll using a GPU-accelerated finited element method" Communications in Computational Physics, 2018, In press.


36. Tian Jin, Heng Guo, Lei Yao, Huikai Xie, Huabei Jiang and Lei Xi*"Portable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy (pORPAM) for Volumetric Imaging of Multiscale Organisms" Journal of Biophotonics, Vol. 11,Iss. 4,2018 [pdf]


2017

35. Wei Qin, Weizhi Qi, Tian Jin, Heng Guo and Lei Xi* "In vivo oral imaging with integrated portable photoacoustic microscopy and optical coherence tomography" Applied Physics Letters, Vol. 111 Iss. 26, 263704, 2017. [pdf].34. Heng Guo, Chaolong Song, Huikai Xie and Lei Xi* "Photoacoustic endomicroscopy (PAEM) based on a MEMS scanning mirror " Optics Letters, Vol. 42, No. 22, 4615-4618, 2017. [pdf]


33. Tian Jin, Heng Guo, Huabei Jiang, Bowen Ke and Lei Xi* "Portable optical resolution photoacoustic microscopy (pORPAM) for human oral imaging " Optics Letters, Vol. 42, No. 21, 4434-4437, 2017, [pdf] Editor‘s Pickup


32. Heng Guo#, Weizhi Qi#, Ming He, Jian Rong, Lei Xi* "Co-registered photoacoustic and ultrasound imaging for tongue cancer detection" Journal of Innovative Optical Health Science. Vol. 11, No. 2 (2017) 1850008 (8 pages),  [pdf]


31. Lei Xi*, Tian Jin, Junli Zhou, Paul Carney, Huabei Jiang "Hybrid photoacoustic and electrophysiological recording of neurovascular communications in freely-moving rats" Neuroimage, VOL. 161,232-240, 1 November 2017. [pdf]


30. Shirui Yang#, Wei Qin#, Heng Guo, Tian Jin, Na Huang, Ming He, Lei Xi*"Design and evaluation of a compound acoustic lens for photoacoustic computed tomography" Biomedical Optics Express, Vol. 8, No. 5 | 1 May 2017 | 2756-2765. [pdf]


29. Qian Chen, Tian Jin, Weizhi Qi, Xianming Mo, Lei Xi*"Label-free photoacoustic imaging of the carido-cerebrovascular development in the embryonic zebrafish" Biomedical Optics Express, Vol. 8, No. 4 | 1 Apr 2017 | 2359-2367. [pdf]


28. Weizhi Qi#, Tian Jin#, Jian Rong, Huabei Jiang, Lei Xi*"Inverted multiscale optical resolution photoacoustic microscopy" Journal of Biophotonics,Vol.10, Iss.12, 2017, 1580-1585.[pdf]


2016

27. Na Huang#, Heng Guo#, Weizhi Qi#, Zhiwei Zhang, Jian Rong, Zhen Yuan, Wei Ge, Huabei Jiang,