Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2019

53. Xiao Liang, Heng Guo, Qiang Liu, Yubin Gong, Lei Xi*, "Thermoacoustic Endoscopy" Applied Physics Letters, In press, 2019.[pdf]


52. Chen Shao, Fan Xiao, Heng Guo, Jiantao Yu, Dong Jin, Changfeng Wu, Lei Xi*, Lei Lei Tian*"Utilizing polymer micelle to control dye J-aggregation and enhance its theranostic capability" iScience,

Volume 22, 20 December 2019, Pages 229-239

.https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.11.022.


51. Gongyuan Liu, Jiawei Zhu, Heng Guo, Aihui Sun, Peng Chen*, Lei Xi*, Wei Huang, Xuejiao Song*, and Xiaochen Dong* "

Mo2C-Derived Polyoxometalate for NIR-II Photoacoustic Imaging-Guided Chemodynamic/Photothermal Synergistic Therapy " Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201910815, 2019.[pdf]


50. Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*"Quantitative Investigation of Vascular Response to Mesenteric Venous Thrombosis using Large-field-of-view Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900198, 2019.[pdf]


49. Heng Guo, Qin Wang, Weizhi Qi, Xun Sun, Bowen Ke, Lei Xi*"Assessing the development and treatment of rheumatoid arthritis using multiparametric photoacoustic and ultrasound imaging" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900127, 2019.[pdf]


48. Qian Chen, Huikai Xie, Lei Xi* "Wearable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics .Volume 12, Issue 8