Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2020

54. Yanan Gao, Zhihua Li, Yin Hong, Tingting Li, Xiaoyan Hu, Luyao Sun, Zhengchang Chen, Zijian Chen, Zhiheng Luo, Xin Wang, Jian Kong, Guanglei Li, Hsing-Lin Wang, Hwa Liang Leo, Hanry Yu, Lei Xi, Qiongyu Guo, "Decellularized liver as a translucent ex vivo model for vascular embolization evaluation" Biomaterials, Volume 240, May 2020, 119855. [pdf]


53. Xiao Liang, Heng Guo, Qiang Liu, Yubin Gong, Lei Xi*, "Thermoacoustic Endoscopy" Applied Physics Letters, 116, 013702 (2020).[pdf]


201952. Chen Shao, Fan Xiao, Heng Guo, Jiantao Yu, Dong Jin, Changfeng Wu, Lei Xi*, Lei Lei Tian*"Utilizing polymer micelle to control dye J-aggregation and enhance its theranostic capability" iScience,

Volume 22, 20 December 2019, Pages 229-239

.https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.11.022.


51. Gongyuan Liu, Jiawei Zhu, Heng Guo, Aihui Sun, Peng Chen*, Lei Xi*, Wei Huang, Xuejiao Song*, and Xiaochen Dong* "

Mo2C-Derived Polyoxometalate for NIR-II Photoacoustic Imaging-Guided Chemodynamic/Photothermal Synergistic Therapy " Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201910815, 2019.[pdf]


50. Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*"Quantitative Investigation of Vascular Response to Mesenteric Venous Thrombosis using Large-field-of-view Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900198, 2019.[pdf]


49. Heng Guo, Qin Wang, Weizhi Qi, Xun Sun, Bowen Ke, Lei Xi*"Assessing the development and treatment of rheumatoid arthritis using multiparametric photoacoustic and ultrasound imaging" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900127, 2019.