Multi Functional Optical Imaging Laboratory

Southern University of Science and Technology

2019

53. Xiao Liang, Heng Guo, Qiang Liu, Yubin Gong, Lei Xi*, "Thermoacoustic Endoscopy" Applied Physics Letters, In press, 2019.


52. Chen Shao, Fan Xiao, Heng Guo, Jiantao Yu, Dong Jin, Changfeng Wu, Lei Xi*, Lei Lei Tian*"Utilizing polymer micelle to control dye J-aggregation and enhance its theranostic capability" iScience, https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.11.022.


51. Gongyuan Liu, Jiawei Zhu, Heng Guo, Aihui Sun, Peng Chen*, Lei Xi*, Wei Huang, Xuejiao Song*, and Xiaochen Dong* "

Mo2C-Derived Polyoxometalate for NIR-II Photoacoustic Imaging-Guided Chemodynamic/Photothermal Synergistic Therapy " Angew. Chem. Int. Ed. 10.1002/anie.201910815, 2019.


50. Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*"Quantitative Investigation of Vascular Response to Mesenteric Venous Thrombosis using Large-field-of-view Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900198, 2019.[pdf]


49. Heng Guo, Qin Wang, Weizhi Qi, Xun Sun, Bowen Ke, Lei Xi*"Assessing the development and treatment of rheumatoid arthritis using multiparametric photoacoustic and ultrasound imaging" Journal of Biophotonics . https://doi.org/10.1002/jbio.201900127, 2019.[pdf]


48. Qian Chen, Huikai Xie, Lei Xi* "Wearable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy" Journal of Biophotonics .Volume 12, Issue 8.[pdf]


47. Haobin Chen, Fang Wang, Mingyi Liu, Mengdan Qian, Xiaoju Men, Chuanfei Yao, Lei Xi, Weiping Qin, Guanshi Qin, Changfeng Wu "Near‐Infrared Broadband Polymer‐Dot Modulator with High Optical Nonlinearity for Ultrafast Pulsed Lasers" Laser&Photonics Review, Vol. 13, Issue. 2 | 2019 | 1800326.[pdf]


46. Fei Liu#, Tian Jin#, Ruopeng Yan, Tingting Li, Biao Hu, Lei Yao, Tianye Huang, Chaolong Song, Lei Xi* "An opto-acousto-fluidic microscopic system with a high spatiotemporal resolution for microfluidic applications" Optics Express, Vol. 27, No. 2 | 21 Jan 2019 | , 1425-1432. [pdf]2018

45. Na Huang, Ming He, Haosheng Shi, Yuan Zhao, Man Lu, Xianbing Zou, Lei Yao, Huabei Jiang, and Lei Xi*