Multi-Functional Optical Imaging Lab (MFOIL)
Southern University of Science and Technology
Principle Investigator
Research Assistant Professor
Research Assistant Professor
Alumni
Graduates
Jian Zeng, Fei Liu, Xingxing Chen, Na Huang, Shirui Yang, Ming He, Ming Wang
Undergraduates
Guangru Liang