Multi-Functional Optical Imaging Lab (MFOIL)
Southern University of Science and Technology
  • Full Publications
  • Selected Publications
  • Patents
2024

102. Yujie Wang#, Linyang Li#, Weizhi Qi, Wei Qin, Tian Jin, Tingting Li, Pavel Subochev, Lei Xi*, "Non-telecentric photoacoustic microscopy for multi-scale imaging", Optics Letters, Vol. 49, Issue 10, |7 May 2024|, 2637-2640. [pdf‍]

101. Tian Jin, Baochen Li, Linyang Li, Weizhi Qi, Lei Xi*, "High spatiotemporal mapping of cortical blood flow velocity with an enhanced accuracy", Biomedical Optics Express, Vol. 15, Issue 4, |15 Mar 2024|, 2419-2432. [pdf‍]

100. Ting Zhang#, Heng Guo#, Weizhi Qi, Lei Xi*, "A wearable photoacoustic watch for human", Optics Letters, Vol. 49, Issue 6, |11 Mar 2024|, 1524-1527. [pdf‍] Editor's Pick

99. Tingting Li#, Xinrui Gong#, Heng Guo, Lei Xi*, "Photoacoustic expansion microscopy of melanosomes", Optics Letters, Vol. 49, Issue 4, |2 Feb 2024|, 798-801. [pdf‍]

2023

98. Linyang Li#, Wei Qin#, Tingting Li, Junning Zhang, Baochen Li, Lei Xi*, "High-speed Adaptive Photoacoustic Microscopy", Photonics Research, Vol. 11, Issue 12, |24 Nov 2023|, 2084-2092. [pdf‍]

97. Yuanlong Zhao, Tingting Li*, Heng Guo, Rui Hu, Lei Xi*, "Long-term Assessment of Cutaneous Inflammation and Treatment using Optical Resolution Photoacoustic Microscopy", Biomedical Optics Express, Vol. 14, Issue 9, |1 Sep 2023|, 4775-4789. [pdf‍]

96. Linyang Li#, Xiao Liang#, Wei Qin, Heng Guo, Weizhi Qi, Tian Jin, Jianbo Tang*, Lei Xi*, "Double spiral resonant MEMS scanning for ultra-high-speed miniaturized optical microscopy", Optica, Vol. 10, Issue 9, |6 Sep 2023|, 1195-1202. [pdf‍]

95. Weian Chao, Weizhi Qi, Yubin Gong, Qiang Liu*, Lei Xi*, "Electromagnetic Wave-Induced Vectorial Thermoacoustic Bioimaging", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 72, Issue 2, | Feb 2024|, 1266-1279. [pdf‍]

94. Qiang Liu, Xiao Liang, Tingting Li, Weian Chao, Weizhi Qi, Tian Jin, Yubing Gong, Huabei Jiang, Lei Xi*, "Split ring resonator topology based microwave induced thermoacoustic imaging (SRR-MTAI)", IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol. 42, Issue 8, |August 2023|, 2425-2438. [pdf‍]

93. Junning Zhang, Dinglu Peng, Wei Qin, Weizhi Qi, Xiaoya Liu, Yucheng Luo, Qiongyu Guo*, Lei Xi*, "Organ‐PAM: Photoacoustic Microscopy of Whole‐organ Multiset Vessel Systems", Laser & Photonics Reviews, Vol. 17, Issue 7, |July 2023|. [pdf‍]

92. Dandan Chen#, Weizhi Qi#, Ye Liu#, Yicheng Yang, Tianyue Shi, Yongchao Wang, Xiaofeng Fang, Yingjie Wang, Lei Xi*, Changfeng Wu*, "Near-Infrared II Semiconducting Polymer Dots: Chain Packing Modulation and High-Contrast Vascular Imaging in Deep Tissues", ACS Nano, Vol. 17, Issue 17, |17 August 2023|, 1627-17596. [pdf‍]

91. Yingdong Luo, Yuanyuan Huang, Yani Li, Xiudong Duan, Yongguang Jiang, Cong Wang, Jiakun Fang, Lei Xi*, Nam-Trung Nguyen, Chaolong Song*, "Dispersive phase microscopy incorporated with droplet-based microfluidics for biofactory-on-a-chip", Lab on a Chip, Issue 12 |21 June 2023|, 2766-2777.

90. Huilin Xie#, Chen Zhang#, Tingting Li#, Lianrui Hu, Jianquan Zhang, Heng Guo, Zhao Liu, Dinglu Peng, Zeshun Li, Weijun Wu, Ji Gao, Zhenyu Bi, Jinghan Wang, Pengfei Zhang,Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Zhihong Guo, Lei Xi*, Kai Li*, and Ben Zhong Tang*, "Fast Delivery of Multifunctional NIR-II Theranostic Nanoaggregates Enabled by the Photoinduced Thermoacoustic Process", Advanced Science, Vol. 10, Issue 19. |6 July 2023|.

2022

89. Qian Chen,# Ziyan Wang,# Chengyu Yang, Baochen Li, Xingxing Ren,Chao Liu*, Lei Xi*, "High Resolution Intravital Photoacoustic Microscopy Reveals VEGF-induced Bone Regeneration in Mouse Tibia", Bone, Volume 167. |23 Nov 2022|. [pdf‍]

88. Baochen Li#, Qian Chen#, Lei Xi*, "An artificial bone window for long-term photoacoustic monitoring of bone recovery", Journal of Biophotonics. Vol. 15, Issue 12, |December 2022|. [pdf‍]

87. Qiang Liu#, Xiao Liang#, Weizhi Qi, Yubin Gong, Huabei Jiang* and Lei Xi*, "Biomedical microwave-induced thermoacoustic imaging", Journal of Innovative Optical Health Sciences. Vol. 15, No. 4. |8 June 2022|. [pdf‍]

86. Heng Guo#, Qian Chen#, Tingting Li, Desheng Sun, Lei Xi*, "Photoacoustic-triggered nanomedicine delivery to internal organs using a dual-wavelength laparoscope", Journal of Biophotonics. Vol. 15, Issue 9, |September 2022|. [pdf‍]

85. Zhan Pang#, Yike Wang#, Wei Qin, Weizhi Qi*, Lei Xi*, "Handheld volumetric photoacoustic/ultrasound imaging using internal scanning mechanism", Optics Letters, Vol. 47, Issue 10 |3 May 2022|, 2418-2421. [pdf‍]

84. Xinrui Gong#, Tian Jin#, Yongchao Wang, Ruoxi Zhang, Weizhi Qi, and Lei Xi*, "Photoacoustic microcopy visualizes glioma-induced disruptions of cortical microvascular structure and function", Journal of Neural Engineering,Vol. 19, No 2 |4 Apr 2022|. [pdf‍]

83. Yongchao Wang#, Ruoxi Zhang#, Qian Chen, Heng Guo, Xiao Liang, Tingting Li, Weizhi Qi and Lei Xi*, "Visualization of blood-brain barrier disruption with dual-wavelength high-resolution photoacoustic microscopy", Biomedical Optics Express, Vol. 13, Issue 3 |16 Feb 2022|, 1537-1550. [pdf‍].

82. Aihui Sun#, Yaoyao Ji#, Yaxi Li, Wenhui Xie, Zhihe Liu, Tingting Li, Tian Jin, Weizhi Qi, Kai Li, Changfeng Wu, Lei Xi*, "Multicolor Photoacoustic Volumetric Imaging of Subcellular Structures", ACS Nano, Vol. 16, Issue 2 |26 Jan 2022|, 3231-3238. [pdf] Supplementary Cover Article

81. Yulin Zhu#, Hanjian Lai#, Heng Guo#, Dinglu Peng, Liang Han, Ying Gu, Zixiang Wei, Duokai Zhao, Nan Zheng, Dehua Hu, Lei Xi, Feng He* and Leilei Tian*, "Side-Chain-Tuned Molecular Packing Allows Concurrently Boosted Photoacoustic Imaging and NIR-II Fluorescence", Angewandte Chemie, Vol. 61, Issue 15 |4 April 2022|, e202117433. [pdf]

80. Xiaoxia Song, Rongxin Qian, Tingting Li, Wei Fu, Lijun Fang, Yuzhen Cai, Heng Guo, Lei Xi, and U Kei Cheang*, "Imaging-Guided Biomimetic M1 Macrophage Membrane-Camouflaged Magnetic Nanorobots for Photothermal Immunotargeting Cancer Therapy", ACS Applied Materials & Interfaces, Vol. 14, No. 51. |15 Dec 2022|, 56548-56559.

2021
79. Heng Guo#, Qian Chen#, Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*, "Detachable head-mounted photoacoustic microscope in freely moving mice", Optics Letters, Vol. 46, Issue 24 |9 Dec 2021|, 6055-6058. [pdf‍] 78. Tian Jin#, Weizhi Qi#, Xiao Liang, Heng Guo, Quanying Liu*, Lei Xi*, "Photoacoustic imaging of brain functions: wide filed-of-view functional imaging with high spatiotemporal resolution", Laser & Photonics Reviews, First published:17 Dec 2021, Vol. 16, Issue 2 | 2022|. [pdf‍]
77. Aihui Sun,Tingting Li, Tian Jin, Yaxi Li, Kai Li, Chaolong Song, Lei Xi*, "Acoustic Standing Wave Aided Multiparametric Photoacoustic Imaging Flow Cytometry", Analytical Chemistry, Vol. 93, Issue 44 |29 Oct 2021|, 14820-14827. [pdf‍]
76. Tingting Li#, Heng Guo#, Ye Liu#, Weizhi Qi, Changfeng Wu, Lei Xi*,"All-in-One Photoacoustic Theranostics Using Multi-Functional Nanoparticles", Advanced Functional Materials, First published: 27 October 2021. Vol. 32, Issue 6 |2 Feb 2022| [pdf‍] 75. Qian Chen, Tian Jin, Weizhi Qi and Lei Xi*, "Dual-model wearable photoacoustic microscopy and electroencephalograph: study of neurovascular coupling in anesthetized and freely moving rats", Biomedical Optics Express, Vol. 12, Issue 10 |30 Sept 2021|, 6614-6628. [pdf] 74. Zhan Pang#, Yike Wang#, Yongchao Wang, Zezou Sun, Weizhi Qi, and Lei Xi*, "Multi-modality photoacoustic/ultrasound imaging based on a commercial ultrasound platform", Optics Letters, Vol. 46, Issue 17 |2 August 2021| , 4382-4385. [pdf] 73. Weizhi Qi#, Tingting Li#, Chen Zhang#, Fei Liu, Jun Wang, Dandan Chen, Xiaofeng Fang, Changfeng Wu*, Kai Li*, Lei Xi*, "Light-Controlled Precise Delivery of NIR-Responsive Semiconducting Polymer Nanoparticles with Promoted Vascular Permeability", Advanced Healthcare Materials, Vol. 10, Iss 19 | 6 October 2021| ,2100569. [pdf] 72. Wei Qin#, Qi Gan#, Lei Yang#, Yongchao Wang, Weizhi Qi, Bowen Ke*, Lei Xi*, "High-resolution in vivo imaging of rhesus cerebral cortex with ultrafast portable photoacoustic microscopy", NeuroImage, Volume 238, September 2021, 118260. [pdf] 71. Tian Jin, Chen Zhang, Fei Liu, Xingxing Chen, Guangru Liang, Fei Ren, Suzi Liang, Chaolong Song, Jianbing Shi, Weibao Qiu, Xingyu Jiang, Kai Li, Lei Xi*, "On-Chip multicolor photoacoustic imaging flow cytometry", Analytical Chemistry, Vol. 93, Issue 23 | 15 June 2021| , 8134-8142. [pdf] 70. Qian Chen#, Wei Qin#, Weizhi Qi, Lei Xi*, "Progress of clinical translation of handheld and semi-handheld photoacoustic imaging", Photoacoustics, Volume 22 | June 2021, 100264‍. [pdf‍] 69. Weizhi Qi, Xiao Liang, Yaoyao Ji, Chengbo Liu, Lei Xi*, "Optical resolution photoacoustic computed microscopy", Optics Letters, Vol. 46, Issue 2 | 15 Jan 2021| , 372-375. [pdf]
68. Xiao Liang, Qiang Liu*, Zezhou Sun, Weizhi Qi, Yubin Gong*, Lei Xi*, "Investigation of artifacts by mapping SAR in thermoacoustic imaging", Journal of Innovative Optical Health Sciences, Vol. 14, No 05, 2150011(2021). [pdf] Cover Story
67. Jun Wang#, Tingting Li#, Jen-shyang Ni#, Heng Guo, Tianyi Kang, Zeshun Li, Menglei Zha, Songbo Lu, Chen Zhang, Weizhi Qi, Lei Xi*, Kai Li*, "Photoacoustic Force‐Guided Precise and Fast Delivery of Nanomedicine with Boosted Therapeutic Efficacy", Advanced Science, Vol. 8, Iss 16 | 18 August 2021|. [pdf] 66. Zeshun Li#, Tingting Li#, Chen Zhang#, Jen-shyang Ni, Yaoyao Ji, Aihui Sun, Dinglu Peng, Weijun Wu, Lei Xi*, Kai Li*, "A multispectral Photoacoustic Tracking Strategy for Wide-field and Real-time Monitoring of Macrophages in Inflammation", Analytical Chemistry, Vol. 93, Iss 24 | 22 June 2021| , 8467-8475. [pdf] 65. Yingdong Luo, Jinwu Yang, Xinqi Zheng, Jianjun Wang, Xin Tu, Zhizhao Che, Jiakun Fang, Lei Xi, Nam-Trung Nguyen and Chaolong Song, "Three-dimensional visualization and analysis of flowing droplets in microchannels using real-time quantitative phase microscopy", Lab Chip, | 07 January 2021 | , 75-82. [pdf] 64. Nan Yang#, Heng Guo#, Changyu Cao, Xiaorui Wang, Xuejiao Song, Wenjun Wang, Dongliang Yang*, Lei Xi, Xiaozhou Mou*, Xiaochen Dong*, "Infection Microenvironment-Activated Nanoparticles for NIR-II Photoacoustic Imaging-guided Photothermal/Chemodynamic Synergistic Anti-infective Therapy", Biomaterials, Volume 275, August 2021, 120918,https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120918. [pdf] 63. Haifei Wen, Zhijun Zhang*, Miaomiao Kang, Haoxuan Li, Wenhan Xu, Heng Guo, Youmei Li, Yonghong Tan, Ziyao Wen, Qian Wu, Jiachang Huang, Lei Xi, Kai Li, Lei Wang, Dong Wang*, Ben Zhong Tang*, "One-for-all phototheranostics: Single component AIE dots as multi-modality theranostic agent for fluorescence-photoacoustic imaging-guided synergistic cancer therapy", Biomaterials, https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120892, Volume 274, July 2021, 120892. [pdf] 62. Tianyi Kang#, Jen-Shyang Ni#, Tingting Li, Jun Wang, Zeshun Li, Yaxi Li, Menglei Zha, Chen Zhang, Xue Wu, Heng Guo, Lei Xi, Kai Li*, "Efficient and Precise Delivery of MicroRNA by Photoacoustic Force Generated from Semiconducting Polymer-Based Nanocarriers", Biomaterials‍, https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120907, Volume 275, August 2021, 120907. [pdf] 2020 61. Heng Guo, Ying Li, Weizhi Qi, Lei Xi*, "Photoacoustic endoscopy: a progress review", Journal of Biophotonics, Vol. 13, Iss. 12, | Dec 2020 | e202000217‍. [pdf]‍ 60. Yongchao Wang#, Guangru Liang#, Fei Liu, Qian Chen, Lei Xi*, "A long-term cranial window for high-resolution photoacoustic imaging", IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Vol. 68, Iss. 2, | 29 July 2020 | 706-711. [pdf] 59. Weizhi Qi, Lei Yao, Yunchao Jiang, Na Huang, Heng Guo, Jian Rong, HuiFeng, Wanneng Yang, Lei Xi*, "Quantitative photoacoustic imaging of chlorophyll using a GPU-accelerated finited element method", Communications in Computational Physics, Vol. 28, Iss. 2, | 01 June 2020 | , 679-690. [pdf]
58. Zhihe Liu, Jie Liu, Zhe Zhang, Zezhou Sun, Xuyang Shao, Jintong Guo, Lei Xi, Zhen Yuan, Xuanjun Zhang, Daniel T. Chiu, Changfeng Wu, "Narrow-band polymer dots with pronounced fluorescence fluctuations for dual-color super-resolution imaging", Nanoscale, Iss. 14, | 18 Mar 2020 | , 7522-7526. [pdf]

57. Aihui Sun#, Heng Guo#, Qi Gan, Lei Yang, QiangLiu, Lei Xi*, "Evaluation of visible NIR-I and NIR-II light penetration for photoacoustic imaging in rat organs", Optics Express, Vol. 28, Iss. 6, | 13 March 2020 | 9002-9013. [pdf] 56. Xiao Liang#, Heng Guo#, Qiang Liu, Yubin Gong*, Lei Xi*, "Thermoacoustic Endoscopy", Applied Physics Letters, Vol. 116 Iss 1,| 07 January 2020 | 013702. [pdf] 55. Wenhan Xu, Zhijun Zhang, Miaomiao Kang, Heng Guo, Youmei Li, Haifei Wen, Michelle M. S. Lee, Zhaoyu Wang, Ryan T. K. Kwok, Jacky W. Y. Lam, Kai Li, Lei Xi*, Sijie Chen, Dong Wang*, and Ben Zhong Tang*, "Making the Best Use of Excited-State Energy: Multimodality Theranostic Systems Based on Second Near-Infrared (NIR-II) Aggregation-Induced Emission Luminogens (AIEgens)", ACS Materials Letters, 2020, 2, | 20 July 2020 | 1033-1040. [pdf] 54. Ye Liu, Jinfeng Liu, Dandan Chen, Xiaosha Wang, Zhe Zhang, Yicheng Yang, Lihui Jiang, Weizhi Qi, Ziyuan Ye, Shuqing He, Quanying Liu, Lei Xi, Yingping Zou*, Changfeng Wu*, "Fluorination Enhances NIR-II Fluorescence of Polymer Dots for Quantitative Brain Tumor Imaging", Angewandte Chemie, Vol. 59, Iss. 47, | 16 November 2020 | 20713-21243. [pdf] 53. Zhijun Zhang, Wenhan Xu, Miaomiao Kang, Haifei Wen, Heng Guo, Pengfei Zhang, Lei Xi, Kai Li, Lei Wang, Dong Wang* and Ben Zhong Tang*, "An All-Round Athlete on the Track of Phototheranostics: Subtly Regulating the Balance between Radiative and Nonradiative Decays for Multimodal Imaging-Guided Synergistic Therapy", Advance Materials, Vol. 32, Iss. 36, | 10 September 2020. [pdf]‍ 52. Yanan Gao, Zhihua Li, Yin Hong, Tingting Li, Xiaoyan Hu, Luyao Sun, Zhengchang Chen, Zijian Chen, Zhiheng Luo, Xin Wang, Jian Kong, Guanglei Li, Hsing-Lin Wang, Hwa Liang Leo, Hanry Yu, Lei Xi, Qiongyu Guo*, "Decellularized liver as a translucent ex vivo model for vascular embolization evaluation", Biomaterials, Vol. 240, | 10 January 2020 | 119855. [pdf] 2019 51. Wei Qin, Weizhi Qi, Lei Xi*,"Quantitative Investigation of Vascular Response to Mesenteric Venous Thrombosis using Large-field-of-view Photoacoustic Microscopy", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 12 | 07 August 2019 | e201900198. [pdf] 50. Heng Guo, Qin Wang, Weizhi Qi, Xun Sun, Bowen Ke*, Lei Xi*,"Assessing the development and treatment of rheumatoid arthritis using multiparametric photoacoustic and ultrasound imaging", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 11 | 28 June 2019 | e201900127. [pdf] 49. Qian Chen, Huikai Xie, Lei Xi*,"Wearable Optical Resolution Photoacoustic Microscopy", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 8 | 15 April 2019 | e201900066. [pdf] 48. Fei Liu#, Tian Jin#, Ruopeng Yan, Tingting Li, Biao Hu, Lei Yao, Tianye Huang, Chaolong Song*, Lei Xi*, "An opto-acousto-fluidic microscopic system with a high spatiotemporal resolution for microfluidic applications", Optics Express, Vol. 27, No. 2 | 21 Jan 2019 | , 1425-1432. [pdf] 47. Chen Shao, Fan Xiao, Heng Guo, Jiantao Yu, Dong Jin, Changfeng Wu, Lei Xi*, Lei Lei Tian*, "Utilizing polymer micelle to control dye J-aggregation and enhance its theranostic capability" , iScience, Vol. 22 | 20 December 2019 | 229-239. [pdf]‍ 46. Gongyuan Liu, Jiawei Zhu, Heng Guo, Aihui Sun, Peng Chen*, Lei Xi*, Wei Huang, XuejiaoSong*, and Xiaochen Dong*, "Mo2C-Derived Polyoxometalate for NIR-II Photoacoustic Imaging-Guided Chemodynamic/Photothermal Synergistic Therapy", Angew. Chem. Int. Ed., Vol. 58 Iss. 51 | 11 October 2019 | 18641-18646. [pdf] 45. Haobin Chen, Fang Wang, Mingyi Liu, Mengdan Qian, Xiaoju Men, ChuanfeiYao, Lei Xi, Weiping Qin,Guanshi Qin*, Changfeng Wu*, "Near-Infrared Broadband Polymer-Dot Modulator with High Optical Nonlinearity for Ultrafast Pulsed Lasers", Laser&Photonics Review, Vol. 13 Iss. 2 | 02 January 2019 | 1800326. [pdf] 2018 44. Qian Chen#, Heng Guo#, Weizhi Qi, Qi Gan, Lei Yang, Bowen Ke, Xingxing Chen, Tian Jin, Lei Xi*, "Assessing Hemorrhagic Shock: Feasibility of Using an Ultracompact Photoacoustic Microscope", Journal of Biophotonics, Vol. 12 Iss. 4 | 12 November 2018 | e201800348. [pdf] Editor‘s Pick 43. Na Huang, Ming He, Haosheng Shi, Yuan Zhao, Man Lu, Xianbing Zou, LeiYao, Huabei Jiang, Lei Xi*, "Curved-array-based multispectral photoacoustic imaging of human finger joints", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 65 Iss. 7 | July 2018 | 1452-1459. [pdf] 42. Weizhi Qi#, Qian Chen#, Heng Guo, Huikai Xie, Lei Xi*, "Miniaturized Optical Resolution Photoacoustic Microscope Based on a Microelectromechanical Systems Scanning Mirror", Micromachines, Vol. 9 Iss. 6 | 7 June 2018 | 288-294. [pdf] Invited Paper 41. Heng Guo, Qian Chen, Weizhi Qi, Xingxing Chen, Lei Xi*, "In vivo study of rat cortical hemodynamics using a stereotaxic-apparatus-compatible photoacoustic microscope", Journal of Biophotonics, Vol. 11 Iss. 9 | 19 April 2018 | e201800067. [p‍df] 40. Wei Qin, Qian Chen, Lei Xi*, "A handheld microscope integrating photoacoustic microscopy and optical coherence tomography", Biomedical Optics Express, Vol. 9, No. 5 | 1 May 2018 |, 2205-2213. [p‍df] 39. Qian Chen, Heng Guo, Tian Jin, Weizhi Qi, Huikai Xie, Lei Xi*, "Ultracompact high-resolution photoacoustic microscopy", Optics Letters, Vol. 43 No. 7 | 30 March 2018 | 1615-1618. [pdf] Editor's Pick 38. Chaolong Song#, Tian Jin#, Ruopeng Yan, Weizhi Qi, Tianye Huang, Huafeng Ding, Say Hwa Tan, Nam-Trung Nguyen, and LeiXi*, "Opto-acousto-fluidic microscopy for three-dimensional label-free detection of droplets and cells in microchannels", Lab on a Chip, Vol. 18, No .9, | 27 March 2018 | 1292-1297. [pdf] Selected as Inside Front Cover Article 37. Wei Qin#, Tian Jin#, Heng Guo, Lei Xi*, "Large-field-of-view optical resolution photoacoustic microscopy", Optics Express, Vol. 26, No. 4 | 19 Feb 2018 | 4271-4278. [pdf] 2017
36. Wei Qin#, Weizhi Qi#, Tian Jin, Heng Guo, Lei Xi*, "In vivo oral imaging with integrated portable photoacoustic microscopy and optical coherence tomography", Applied Physics Letters, Vol. 111 Iss. 26 | 28 December 2017 |. [pdf] 35. Heng Guo, Chaolong Song, Huikai Xie, Lei Xi*, "Photoacoustic endomicroscopy based on a MEMS scanning mirror", Optics Letters, Vol. 42 Iss. 22 | 07 November 2017 | 4615-4618. [pdf‍] 34. Lei Xi*, Tian Jin, Junli Zhou,Paul Carney, Huabei Jiang*, "Hybrid photoacoustic and electrophysiological recording of neurovascular communications in freely-moving rats", NeuroImage, Vol. 161 | 1 November 2017 | 232-240. [pdf] 33. Tian Jin, Heng Guo, Huabei Jiang, Bowen Ke, Lei Xi*, "Portable optical resolution photoacoustic microscopy (pORPAM) for human oral imaging", Optics Letters, Vol. 42 Iss. 21 | 25 October 2017 | 4434-4437. [pdf‍] Editor‘s Pick 32. Tian Jin, Heng Guo, Lei Yao, Huikai Xie, Huabei Jiang* and Lei Xi*, "Portable Optical-Resolution Photoacoustic Microscopy for Volumetric Imaging of Multiscale Organisms", Journal of Biophotonics, Vol. 11 Iss. 4 | 24 October 2017 | e201700250. [pdf‍]‍‍ 31. Heng Guo, Weizhi Qi, Ming He, Jian Rong, Lei Xi*, "Co-registered photoacoustic and ultrasound imaging for tongue cancer detection", Journal of Innovative Optical Health Science, Vol. 11 No. 03 | 5 October 2017 | 1850008. [pdf] 30. Shirui Yang#, Wei Qin#, Tian Jin, Heng Guo, NaHuang, Ming He, Lei Xi*,"Design and evaluation of a compound acoustic lens for photoacoustic computed tomography", Biomedical Optics Express, Vol. 8, No. 5 | 1 May 2017 | 2756-2765. [pdf] 29. Qian Chen, Tian Jin, Weizhi Qi, Xianming Mo, Lei Xi*, "Label-free photoacoustic imaging of the carido-cerebrovascular development in the embryonic zebrafish", Biomedical Optics Express, Vol. 8, No. 4 | 1 April 2017 | 2359-2367. [pdf] 28. Weizhi Qi#, Tian Jin#, Jian Rong, Huabei Jiang, Lei Xi*, "Inverted multiscale optical resolution photoacoustic microscopy", Journal of Biophotonics, Vol. 10, Iss. 12 | 27 January 2017 | 1580-1585. [pdf] 2016 27. Na Huang#, Heng Guo#, Weizhi Qi#, Zhiwei Zhang, Jian Rong, Zhen Yuan, Wei Ge, Huabei Jiang, Lei Xi*, "Whole-body multispectral photoacoustic imaging of adult zebrafish", Biomedical Optics Express, Vol. 7, No. 9 | 19 August 2016 |, 3543-3550. [pdf] 2015 26. Lei Xi*, Huabei Jiang*, "Integrated photoacoustic and diffuse optical tomography system for imaging of human finger joints in vivo", Journal of Biophotonics, Vol. 9, Iss. 3 | 02 October 2016 | 213-217. [pdf] 25. XiaoqiLi, Coy D. Heldermon, Lei Yao, Lei Xi, Huabei Jiang*, "High resolution functional photoacoustic tomography of breast cancer", Medical Physics, Vol. 42, Iss. 9 | 18 August 2015 | 5321-5328. [pdf] 24. Lei Xi*, Huabei Jiang*, "High resolution three-dimensional photoacoustic imaging of human finger joints in vivo", Applied Physics Letters, Vol. 107, Iss. 6 | 11 August 2015 | 063701. [pdf] 23. JianboTang, Lei Xi, Junli Zhou, HuaHuang, Tao Zhang, Paul Carney, Huabei Jiang*, "Noninvasive high-speed photoacoustic tomography of cerebral hemodynamics in awake-moving rats", Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Vol. 35, Iss. 8 | 17 June 2015 | 1224-1232. [pdf] 22. XianjinDai#, Lei Xi#,Can Duan, Hao Yang, Huikai Xie, Huabei Jiang*, "Miniature probe integrating optical-resolution photoacoustic microscopy, optical coherence tomography, and ultrasound imaging: proof-of-concept", Optics Letters, Vol. 40, Iss. 12 | 15 June 2015 | 2921-2924. [pdf] 21. Lei Xi, Huabei Jiang, "Image-guided surgery using multimodality strategy and molecular probes", Wiley Interdisciplinary Reviews-Nanomedicine and Nanobiotechnology, Vol. 8, Iss. 1 | 06 June 2015 | 46-60. [pdf] 2014 20. Lei Xi, Stephen Grobmyer, Guangyin Zhou, Weiping Qian, LilyYang, Huabei Jiang, "Molecular photoacoustic tomography of breast cancerusing receptor targeted magnetic iron oxide as contrast agents", Journal of Biophotonics, Vol. 7, No. 6 | 01 June 2014 | 401-409. [pdf] Editor’s Choice 19. Lei Xi#, Chaolong Song#, Huabei Jiang*, "Confocal photoacoustic microscopy using a single multifunctional lens", Optics Letters, Vol. 39, No. 11 | 30 May 2014 | 3328-3331. [pdf] 18. ZhenYuan*, Xiaoqi Li, Lei Xi, "Listening to light scattering in turbid media: Quantitative optical scattering imaging using photoacoustic measurements with one-wavelength illumination", Journal of Optics, Vol. 16, No. 6 | 22 May 2014 | 065301. [pdf] 17. LeiYao#, Lei Xi#, Huabei Jiang*, "Photoacoustic computed microscopy", Scientific Reports, 4,4960 | 14 May 2014 |. [pdf] 16. Lei Xi, Guangyin Zhou, Ning Gao, Lily Yang, David Gonzalo,Steven Hughes and Huabei Jiang*, "Photoacoustic and fluorescence image-guided surgery using a multifunctional targeted nanoprobe", Annals of Surgical Oncology, Vol. 21, Iss. 5 | 20 April 2014 | 1602-1609. [pdf] 15. Lei Xi, Minati Satpathy, Qing Zhao, Weiping Qian, Lily Yang,Huabei Jiang, "HER-2/neu targeted delivery of a nanoprobe enables dual photoacoustic and fluorescence tomography of ovarian cancer", Nanomedicine:Nanotechnology, Biology and Medicine,Vol. 10, Iss. 3 | 08 April 2014 | 669-677. [pdf] 14. ZhijuanChen, Qing Ruan, Song Han, Lei Xi, Wenguo Jiang, Huabei Jiang,David A. Ostrov, and Jun Cai*, "Discovery of structure-based small molecular inhibitor of αB-crystallin against basal-like/triple-negative breast cancer development in vitro and in vivo", Breast Cancer Research and Treatment, Vol. 145, Iss. 1 | 08 April 2014 | 45-49. [pdf] 2013 13. Chaolong Song#, Lei Xi#, Huabei Jiang*, "Acoustic lens with variable focal length for photoacoustic microscopy", Journal of Applied Physics, Vol. 114, Iss. 19 | 19 November 2013 | 194703. [pdf] 12. Chaolong Song#, Lei Xi#, Huabei Jiang*, "Liquid acoustic lens for photoacoustic tomography", Optics Letters, Vol. 38, No. 15 | 1 August 2013 | 2930-2933. [pdf] 11. QiangRuan#, Lei Xi#, Sanford Boye, William W Hauswirth, Song Han, Zhijuan Chen, Michael E Boulton, Brain K Law, Wen G Jiang, Huabei Jiang*, Jun Cai*, "Development of an anti-angiogenic therapeutic model combining scAAV2-delivered siRNAs and noninvasive photoacoustic imaging of tumor vasculature development", Cancer Letters, Vol. 332, Iss. 1 | 10 May 2013 | 120-129. [pdf] 10. Lei Xi, Can Duan, Huikai Xie, Huabei Jiang*, "Miniature probe combining optical-resolution photoacoustic microscopy and optical coherence tomography for in vivo microcirculation study", Applied Optics, Vol. 52, No. 9 | 14 March 2013 | 1928-1931. [pdf] 9. Hao Yang, Lei Xi, Sean Samuelson, Huikai Xie, Lily Yang, HuabeiJiang*, "Handheld miniature probe integrating diffuse optical tomography with photoacoustic imaging through a MEMS scanning mirror", Biomedical Optics Express, Vol. 4, No. 3 | 15 February 2013 | 427-432. [pdf] 2012 8. Lei Xi#, Xiaoqi Li#, Huabei Jiang*, "Variable-thickness multilayered polyvinylidene fluoride transducer with improved sensitivity and bandwidth for photoacoustic imaging", Applied Physics Letters, Vol. 101, Iss. 17 | 24 October 2012 |. [pdf] 7. Bin He, Lei Xi, Huikai Xie,Lily Yang, Huabei Jiang*, "Microelectromechanical systems scanning-mirror-based handheld probe for fluorescence molecular tomography", Applied Optics. Vol. 51, No. 20 | 3 July 2012 | 4678-4683. [pdf] 6. Lei Xi, Lei Zhou, Huabei Jiang*, "C-scan photoacoustic microscopy for in vivo imaging of Drosophila pupae", Applied Physics Letter, Vol. 101, Iss. 1 | 02 July 2012 | 013702. [pdf] 5. Lei Xi, Xiaoqi Li, Lei Yao,Stephen Grobmyer, Huabei Jiang*, "Design and evaluation of a hybrid photoacoustic tomography and diffuse optical tomography system for breast cancer detection", Medical Physics, Vol. 39, Iss. 5 | 18 April 2012 | 2584-2594. [pdf] 4. Lei Xi, Stephen R. Grobmyer, Lei Wu, Ruimin Chen, Guangyin Zhou,Luke G. Gutwein, Jingjing Sun, Wenjun Liao, Qifa Zhou, Huikai Xie, and Huabei Jiang "Evaluation of breast tumor margins in vivo with intraoperative photoacoustic imaging", Optics Express. Vol. 20, No. 8 | 30 April 2012 | 8726-8731. [pdf] Before 2012 3. Xiaoqi Li, Lei Xi, Ruixin Jiang, Lei Yao, and Huabei Jiang*, "Integrated diffuse optical tomography and photoacoustic tomography:phantom validations", Biomedical Optics Express, Vol. 2, Iss. 8 | 21 July 2011 | 2348-2353. [pdf] 2. Lei Xi*, Jingjing Sun,Yiping Zhu, Lei Wu, Huikai Xie, and Huabei Jiang, "Photoacoustic imaging based on MEMS mirror scanning", Biomedical Optics Express, Vol. 1, Iss. 5 | 02 November 2010 | 1278-1283. [pdf] 1. Kun Bi, Xiaochun Xu, Lei Xi, Shaoqun Zeng, and Qingming Luo*, "A DR-WFOI fusion system for the real-time molecular imaging in vivo", Chinese Optics Letters, Vol. 6, No. 12 | 10 December 2008 | 893-895. [pdf]